کادر های صحی بیرون مرزی افغان

وزارت صحت عامه در نظر دارد تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات صحی، خصوصاً در شفاخانه های تخصصی و برنامه ریزی بهتر، زمینه را برای اشتراک فعال کادر های صحی افغان که فعلاُ مقیم در خارج از کشور هستند، مساعد سازد.

بدین منظور وزارت صحت عامه سروی را به راه انداخته است که هدف آن شناسایی کادر های صحی افغان مقیم در خارج، ارزیابی سطح علاقمندی آن ها در بخش همکاری و حمایت از سکتور صحت در افغانستان و توانمند سازی وزارت صحت عامه در امر برنامه ریزی بهتر برای مشارکت سازنده این کادر ها، میباشد.


جهت اشتراک دراین سروی، لطفا به لینک پایین مراجعه نمایید.

AfgMedDiasporaSurvey