تماس با ما

# اداره شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر وزیر صحت عامه 0202301377 minister.office@moph.gov.af
۲ دفتر معینیت امور اداری و مالی 0202301350 adminfinance_dm@moph.gov.af
۳ دفتر معینیت پالیسی و پلان 0202301355 office.dmpp@moph.gov.af
۴ دفتر معینیت عرضۀ خدمات صحی 0202302325 office.dmhcsp@moph.gov.af
۵ ریاست دفتر 0202301368  
۶ دفترروابط عامه 0202301374 info.access@moph.gov.af
۷ ریاست عمومی پالیسی و پلان 0202301378  
۸ ریاست عمومی طب وقایوی 0202301359  
۹ ریاست عمومی طب معالجوی 0202301356  
۱۰ ریاست عمومی منابع بشری 0202302327  
۱۱ ریاست عمومی نظارت و ارزیابی معلومات صحی 0202313688  
۱۲ ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامه 0202109101 anphi@moph.gov.af
۱۳      
۱۴ ریاست هماهنگی صحت ولایات 0202302501  
۱۵ ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی کابل 0202301354 dch.moph@gmail.com
۱۶ ریاست اکمال تخصص 0202301369  
۱۷ ریاست صحت باروری 0202302453  
۱۸ ریاست تکنالوژی معلوماتی 0202300498 it@moph.gov.af
۱۹ ریاست مالی و حسابی 0202302328  
۲۰ ریاست تدارکات 0202301358  
۲۱ ریاست اداری 0202301353  
۲۲ ریاست روابط بین الملل 0202301529  
۲۳ شماره های تماس صحت عامه ولایات   برای دانلود، این‌جا کلیک کنید

درصورت درخواست معلومات از وزارت صحت‌عامه؛ لطف نموده فورم دسترسی به اطلاعات را دانلود و خانه‌پری نمایید و سپس به ایمیل آدرس info.access@moph.gov.af بفرستید.

34.536880905151, 69.191336631775

معلومات برای تماس

سرک دهم وزیرمحمداکبرخان ، کابل، افغانستان
93202301374+
info.access@moph.gov.af