حساب بانکی جلب مساعدت مالی

وزارت صحت عامه بمنظور جلب مساعدت مالی برای بهبود خدمات شفاخانه ای حساب بانکی مفتوح نموده است.

وزارت صحت عامه امارت اسلامی افغانستان برای بهبود کیفیت خدمات شفاخانه ای که یکی از اولویت های این وزارت بوده و بدون هزینه مالی ممکن نمی باشد، این حساب بانکی ( 1216381) را در مرکز د افغانستان بانک برای جلب مساعدت های مالی افراد، اشخاص خیّر و سرمایه گزاران کوچک مفتوح نموده است.

وزارت صحت عامه برمبنای حکم قانون اساسی کشور نمی تواند از مریضان فیس اخذ نماید و تمویل کننده گان عمده سکتور صحت نیز تمایل به سرمایه گزاری در خدمات شفاخانه ای ندارند و دلیل عمده آنها قیمتی بودن عرضه خدمات شفاخانه ای است.

ولی از سوی دیگر تعداد از افراد، اشخاص خیّر وسرمایه گزاران کوچک خصوصی تمایل دارند تا شفاخانه ها را کمک نمایند که جذب این منابع بصورت نقد ممکن نیست، بناءً بخاطر تامین شفافیت و جمع آوری هزینه مالی برای سکتور صحت این حساب بانکی را در هماهنگی با وزارت مالی افتتاح نموده است.

وزارت صحت عامه با افتتاح این حساب بانکی میتواند کمک های مذکور را در این حساب جمع آوری نموده و بخاطر بهبود عرضه خدمات شفاخانه ای بطور شفاف به مصرف برساند، بناء از تمام اشخاص، افراد و سرمایه گزاران کوچک که میخواهند در این عرصه ما را کمک کنند، خواسته میشود که از طریق  حساب بانکی فوق الذکر ما را در این امر نیک یاری رسانند.