ریاست های عمومی

 1. ریاست دفتر
 2. ریاست منایع بشری
 • ریاست اکمال تخصص
 • ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداری
 • ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
 • ریاست انستیتوت های علوم صحی خصوصی
 1. ریاست عمومی طب معالجوی
 • ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی
 • ریاست شفاخانه های تشخیصیه
 • ریاست خدمات اساسی شفاخانه‌ای/ریفورم
 1. ریاست عمومی طب معالجوی
 • ریاست مراقبت صحی اولیه
 • ریاست صحت محیطی
 • ریاست کنترول امراض
 • ریاست مراقبت های کوچی ها
 • ریاست تغذی عامه
 1. ریاست عمومی انستیتوت ملی صحت عامه
 • ریاست آموزش صحت عامه
 • ریاست تحقیق صحت عامه
 1. ریاست عمومی پالیسی و پلان
 • ریاست پلان و قوانین
 • ریاست اقتصاد و تمویل صحت
 • ریاست جندر
 1. ریاست های که بطور مستقلانه زیر چتر معینیت مالی و اداری قرار دارند:
 • ریاست اداری
 • ریاست مالی و حسابی
 • ریاست تکنالوژی معلوماتی
 • ریاست تهیه و تدارکات
 • ریاست ساختمان
 1. ریاست های که بطور مستقلانه زیر چتر معینیت عرضه خدمات صحی قرار دارند:
 • ریاست طب عدلی
 • ریاست صحت باروری، مادر، نوزاد و طفل
 • ریاست هماهنگی صحت ولایات
 • صحت عامه
 1. ریاست های که بطور مستقلانه زیر چتر معینیت پالیسی و پلان
 • ریاست تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصی
 • ریاست خدمات دوایی
 • ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی