همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۴

کابل - افغانستان

Background image

استاد صحت عامه ذکور

. . .

عنوان وظیفه:

استاد صحت عامه   ذکور

بست:

5

وزارت یا اداره:    

ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

موقعیت پست:

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۳۱

کابل - افغانستان

Background image

استاد رادیولوژی ذکور و اناث

عنوان وظیفه:

استاد رادیولوژی   ذکور و اناث

بست:

5

وزارت یا اداره:    

ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

موقعیت پست . . .

دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۲۸

کابل - افغانستان

Background image

استاد تغذی ذکور و اناث

عنوان وظیفه:

استاد تغذی    ذکور و اناث

بست:

5

وزارت یا اداره:    

ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

موقعیت پست:

. . .
دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - ۱۴:۱۹

کابل - افغانستان

Background image

استاد صحت اجتماعی اناث

عنوان وظیفه:

استاد صحت اجتماعی   اناث

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه  

بخش مربوطه:

ریاست انستیتوت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۸

کابل - افغانستان

Background image

مامور اداری و مالی

عنوان وظیفه:

مامور اداری و مالی

بست:

6

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست عمومی وقایه و . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۵

کابل - افغانستان

Background image

مسئول تریننگ

عنوان وظیفه:

مسئول تریننگ

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

آمریت معافیت کتلوی ملی ریاست . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۳۲

کابل - افغانستان

Background image

انجینر سیستم زنجیر سرد به سطح مرکز

عنوان وظیفه:

انجینر سیستم زنجیر سرد به سطح مرکز

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

آمریت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۱۳

کابل - افغانستان

Background image

فوکل پاینت سرویلانس سرخکان فوکل پاینت سرویلانس سرخکان

عنوان وظیفه:

فوکل پاینت سرویلانس سرخکان

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

آمریت معافیت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ - ۱۲:۱۰

کابل - افغانستان

Background image

مسول ارتباط و مفاهمه  

عنوان وظیفه:

مسول ارتباط و مفاهمه  

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست عمومی وقایه و . . .

Pagination