استراتیژی ها

# نام استراتیژی
1 استراتيژى تمويل صحت ٢٠١٩-٢٠٢٣
2 استراتیژی ملی ارتقا ظرفیت منابع بشری برای صحت با تمرکز به آموزش داخل خدمت ۲۰۱۴
3 استراتیژی ملی ارتقای نظافت ۲۰۱۷ -۰ ۲۰۲
4 استراتیژی ملی صحت باروری، مادر، نوزاد، طفل و نوجوانان ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰
5 استراتیژی ملی صحت محیطی 2015-2020
6 پالیسی ملی ادویه مخدر و تحت کنترول ۱۳۹۵
7 پالیسی ملی دوایی ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
8 استراتیژی ارتباطات واحد روابط عامه برای سال های 2016 - 2020
9 پالیسی ملی کاهش تقاضای مواد مخدر ۲۰۱۳
10 پالیسی ملی مدیریت و امحای مصون زباله های دوایی ۱۳۹۵
11 پالیسی و استراتیژی تحقیقات صحی افغانستان ۲۰۱۲ - ۲۰۲۰
12 پاليسی تمويل صحت 2012-2020
13 پلان استراتیژیک برای وقایه ابتدایی اعتیاد
14 پلان استراتیژیک ملی وقایه از معلولیت و بازتوانی فزیکی ۱۳۹۶-۱۳۹۹
15 چارچوب ستراتیژیک بورد ملی دوا و غذا 1392-1395
16 استرتیژی ملی ارتقای صحت 1392-1399 
17 استراتیژی خدمات تداوی معتادین مبتنی بر جامعه
18 استراتیژی ملی صحت روانی 1389-1394
19 پلان استراتیژیک برای وقایه ابتدایی اعتیاد2017
20 استراتیژی ملی وقایه از خودکشی 2019
21 پالیسی ملی فارمکووجیلانس
22 استراتیژی تمویل صحت ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
23 استراتیژی ملی وقایه از خودکشی 1398-1402
24 استراتیژی ملی صحت روانی 1398-1402