رهنمود ها

# رهنمود ها
1 CCHF رهنمود عملیاتی برای وقایه و کنترول
2 HMIS Procedures Manual I  II - Dari -20111022
3 رهنمود ملی تداوی معیاری 
4 رهنمود مدیریت زباله های طبی مورخ 30 جوزا 1398
5 نصاب درسی روانشناسان کلینکی
6 منول مشاوره روانی-اجتماعی در حالات عاجل 
7 بسته آموزشی مشاوره روانی-اجتماعی حساس خشونت مبنی برجندر
8 رهنمود صحت روانی در شفاخانه ها
9 چک لیست خدمات مشاوره روانی-اجتماعی درحالات اضطرار
10 چک لیست سوپرویژن کلینکی صحت روانی داکتران مراقبت های صحی اولیه
11 چک لیست سوپرویزن مشاورین روانی-اجتماعی
12 رهنمود عملی برای سوپرویژن حمایوی مشاورین روانی-اجتماعی در مراکز صحی جامع و شفاخانه های ولایتی و حوزوی
13 چک لیست کلینکی نرس ها در مراقبت های صحی اولیه
14 چک لیست مانیتورینگ خدمات مشاوره روانی-اجتماعی
15 چک لست بررسی تعقیب آموزش های صحت روانی
16 چک لیست خدمات صحت روانی در مراقبت های صحی اولیه
17 چک لیست مانیتورینگ در محبس، توقیف خانه ها و تربیت اطفال
18 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی اساسی
19 ستندرد های صحت روانی مرکز صحی جامع
20 ستندرد های صحت روانی شفاخانه ولسوالی
21 لایحه معاینه خانه کارکنان صحت روانی 2019
22 بسته آموزشی استاندارد صحت روانی برای قابله ها و نرس های مراقبت های صحی اساسی
23 بسته آموزشی استاندارد صحت روانی برای قابله ها، سوپروایزر های صحی جامعه و نرس های که خدمات مشاوره روانی-اجتماعی را عرضه میدارند
24 بسته آموزشی حرفه ای صحت روانی برای داکتران مراقبت های صحی اساسی در افغانستان
25 بسته آموزشی حرفه ای مشاوره روانی-اجتماعی برای مشاوران روانی اجتماعی موظف در کلینیک های BPHS در افغانستان
26 بسته آموزشی صحت روانی برای کارکنان صحی جامعه
27 رهنمود مهارت های زندگی صحت روانی در مکاتب
28 تداوی دوایی اختلالات روانی در مراقبت های صحی اولیه 
29 رهنمود تیم سیار مشاوره روانی-اجتماعی عاجل در حالات اضطراری
30 رهنمود مراقبت های تسکینی کووید-۱۹
31 رهنمود مدیریت واقعه ویروس کرونا
32 رهنمود عملیاتی برای مدیریت واقعه کووید-۱۹
33 پروتوکول تداوی کوید-۱۹ در کاهلان
34 پروتوکول تداوی واقعه خفیف و متوسط کوید-19
35 پروتوکول تداوی واقعه شدید کوید-19
36 پروتوکول تشخیص کلینیکی کوید-19
37 پروتوکول تشخیص معاینات متمم کوید-19
38 پروتوکول تشخیص و تداوی انتان حاد شدید تنفسی
39 پروتوکول تشخیص و تداوی شاک سپتیک
40 پروتوکول تشخیص و تداوی عدم کفایه تنفسی
41 پروتوکول رول زینک
42 پروتوکول رول ویتامین دی
43 پروتوکول رول ویتامین سی
44 تداوی ضد مکروبی سینه بغل
45 رهنمود کمک های اولیه طبی قبل از شفاخانه ئی
46 نسخه دومmhGAPرهنمود مداخلوی