نشرات

رهنمود اسلامی برای شفاخانه ها

چاپ دوم مجله صحت و زندگی وزارت صحت عامه

غضنفر طبي ژورنال (پنځم شمیره) - ژورنال طبی غضنفر (شماره پنجم) - (GMJ Volume 5-Issue 1)

غضنفر طبي ژورنال (څلورم شمیره) - ژورنال طبی غضنفر (شماره چهارم) - (GMJ Volume 4-Issue 1)

غضنفر طبي ژورنال (دوهم شمیره) - ژورنال طبی غضنفر (شماره دوم) - (GMJ Volume 2-Issue 1)

غضنفر طبي ژورنال (لمړی شمیره) - ژورنال طبی غضنفر (شماره اول) - (GMJ Volume 1-Issue 1)

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی- سال دوم، شمارۀ پانزدهم، جوزا ۱۳۹۸، جون ۲۰۱۹

ماه‌نامۀ صحت و زنده‌گی- سال دوم، شمارۀ یازدهم، سنبله ۱۳۹۷، سپتمبر ۲۰۱۸

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی، سال دوم، شمارۀ چهاردهم، جدی-دلو ۱۳۹۷، جنوری-فبروری ۲۰۱۹

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی-سال دوم، شمارۀ دهم، اسد ۱۳۹۷، اگست ۲۰۱۸

ماه‌نامه صحت و زنده‌گی- سال دوم، شماره دوازدهم، میزان ۱۳۹۷، اکتوبر ۲۰۱۸

ماه نامه صحت و زنده‌گی- سال دوم شمارۀ نهم، سرطان ۱۳۹۷، جولای ۲۰۱۸