روغتیایي پیغام!  

rasooli_admin

د ناروغیو څخه د مخنیوي لپاره، د اوبو له سرچینو څخه اوبه کور ته په پاکو او پوښل شویو لوښو کې انتقال او ذخیره کړئ؛ ترڅو اوبه میکروبي نه شي.

1