پیام صحی !

rasooli_admin

پیام صحی !

برای جلوگیری از امراض، آب را از منبع آب تا خانه در ظروف پاک و سرپوشیده انتقال نموده و ذخیره نمائید تا ناپاک نگردد.

 

1