پیام صحی !

rasooli_admin

سرخکان یک مرض کشنده دوره طفولیت می‌باشد بناٌ در سنین ۹ ماهه گی و ۱۸ ماهه گی باید اطفال تان را در مقابل سرخکان واکسین نمائید.

MOPH