روغتیايي پیغام!

rasooli_admin

شری د ماشومتوب دورې یوه وژونکې ناروغي ده، له دې کبله خپل ماشومان په ۹ میاشتینۍ او یو نیم کلنۍ کې د شري په وړاندې واکسین کړئ.

MOPH