پیام صحی !

rasooli_admin

غذا را بعد از پختن نوش جان نمائید و برای مدت طولانی در جای گرم نگهداری نکنید تا از ملوث شدن آنها جلوگیری گردیده و باعث مریض شما نگردد.

Health message