پیام صحی !

rasooli_admin

شیر اول مادر یا فله را که تیره و زرد رنگ است در ساعت اول بعد از ولادت به طفل بدهید، زیرا مانند واکسین طفل شما را در مقابل انتانات ( میکروب ها) و سایر امراض محفاظت می نماید.

Health message