روغتیایي پیغام !

rasooli_admin

نوي زیږیدلي ماشوم ته د پیدایښت وروسته په لومړي ساعت کې د مور لومړنۍ شیدې (ورږه) چې زیړ رنګ لري ورکړئ؛ ځکه چې دا د واکسین په څېر ستاسې ماشوم د میکروبي او ورته نورو ناروغیو څخه ساتي.

Health message