پیام صحی!

rasooli_admin

تمام دوا ها را در جایی نگهداری نمائید که دور از دسترس اطفال باشد تا آن را خود سرانه نخورند و باعث حوادث ناگوار به آنان نگردد.

Health message