مابقی واجدین و غیرواجدین را میتوانید دراین صفحه کلک نموده دریافت نمایید:

akbari_admin

جدول کاندیدان واجد شرایط وغیرواجد بست (۶) تکنیشن دندان

جدول کاندیدان واجد شرایط وغیر واجد شرایط بست ۶ نرس

جدول کاندیدان واجد وغیرواجد شرایط بست )۶( البراتوار مردانه

جدول کاندیدان واجد شرایط وغیر واجد شرایط بست ۵ فارمست

جدول کاندیدان واجد شرایط بست ۶ نرس زنانه

جدول کاندیدان واجد شرایط وغیرواجد شرایط بست بست ۶ قابله

جدول کاندیدان واجد وغیرواجد شرایط بست ۶ فارمسی

جدول کانیددان واجد شرایط وغیر واجد نرس مواد مخدر مردانه وزنانه

 از تاریخ نشراعلان نتیجه شارت لست الی سه یوم کاندیدانی که به نتیجه خویش قناعت ندارند شکایت خویش را به ریاست عمومی منابع بشری سپرده و بعدآ حق شکایت را ندارند.

آخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ - ۱۰:۵۴
Background image

اطلاعیه ریاست عمومی ریاست اکمال تخصص!

به اطلاع دوکتوران محترم که در امتحان انترنس سال ۱۴۰۳ در بست های ترینی شفاخانه خوزوی ننګرهار و شفاخانه تخصصی ولایتی بدخشان موفق ګردیده است ، رسانیده میشود تا به اسناد ضروري خویش تذکیره . . .

Back to announcements