عمومي ریاستونه

 • د دفتر ریاست
 • د بشري سرچینو ریاست
 • د اکمال تخصص ریاست
 • د ظرفیت لوړولو او اداري پراختیا ریاست
 • د پوهاند غضنفر د روغتیایي زده کړو د انیستیتوت ریاست
 • د خصوصي روغتیايي زده کړو د انیستیتونو ریاست 
 • د طب معالجوي عمومي ریاست
 • د تخصصي او ثالثي روغتونونو ریاست
 • د تشخصیه روغتونونو ریاست 
 • د روغتونونو د بنسټیزو خدمتونو او اصلاحاتو ریاست 
 • د لومړنیو روغتایي چارو ریاست
 • د چاپیریال ساتنې روغتیایي ریاست
 • د ناروغیو د مخنیوي ریاست
 • د کوچیانو د پاملرنې ریاست
 • د عامه تغذیې ریاست
 • د عامې روغتیا ملي انستیتیوت عمومي ریاست
 • د عامې روغتیا د پوهنې ریاست
 • د عامې روغتیا د څیړنې ریاست
 • د پلان او پالیسۍ عمومي ریاست
 • د قوانینو او پلانونو ریاست
 • د روغتیا اقتصاد او مالي چارو ریاست
 • د جندر ریاست
 • اداري ریاست
 • د مالي او حسابي ریاست
 • د معلوماتي تکنالوژۍ ریاست
 • د تدارکاتو ریاست
 • د ساختمان ریاست
 • د زیږون ، ماشوم او د مور د روغتیا ریاست
 • د ولایتونو د عامې روغتیا ریاست
 • د عامې روغتیا ریاست
 • د خصوصي سکتور د تنظیم او همغږۍ ریاست
 • د درملو خدماتو ریاست
 • د روغتیايي قوانینو د تطبیق د څېړنې ریاست