روغتیايي پیغام!

rasooli_admin

د سترګو د روغتیا ساتلو لپاره، لږ تر لږه په کال کې یو ځل خپلې سترګې د سترګو په ډاکټر معاینه کړئ.

 

Health message