د نرسنګ ازموینو د پایلو اعلان

Panah_moph
ریاست عمومی منابع بشری
آمریت استخدام و تعیینات
کمیته استخدام رقابتی 
جدول نتایج امتحان نرسنگ 
شماره اسم بنت نمره نتیجه ملاحظات
۱ زهرا  قربانعلی  ۸۲ کامیاب  
۲ خدیجه  محمد نعیم ۸۲ کامیاب  
۳ ملینا  شیرن آقا ۷۸ کامیاب  
۴ تمنا  سید رضا ۷۸ کامیاب  
۵ فاطمه  عبدالصمد ۷۸ کامیاب  
۶ سیدبیگم طوی محمد  ۷۴ کامیاب  
۷ نجیبه  سرور  ۷۲ کامیاب  
۸ نبیله فضل احمد  ۷۰ کامیاب  
۹ صابره  سید تقی  ۷۰ کامیاب  
۱۰ فرحناز عبدالحق ۷۰ کامیاب  
۱۱ رونا  خلیل الله ۶۸ کامیاب  
۱۲ سوما  عظیم الله ۶۸ کامیاب  
۱۳ خدیجه  محمد حسین ۶۸ کامیاب  
۱۴ فرخنده  خان محمد  ۶۸ کامیاب  
۱۵ فریما  شرین  ۶۸ کامیاب  
۱۶ سارا  معراج الدین ۶۸ کامیاب  
۱۷ ناهید حمید الله ۶۸ کامیاب  
۱۸ فاطمه  محمد جمعه ۶۸ کامیاب  
۱۹ « محمد سالم  ۶۸ کامیاب  
۲۰ سیما   شیر حسین ۶۸ کامیاب  
۲۱ انیسا عوض علی  ۶۶ کامیاب  
۲۲ خدیجه  عبدالرحیم  ۶۶ کامیاب  
۲۳ صابره  بازمحمد  ۶۶ کامیاب  
۲۴ ستاره  سید موسی  ۶۶ کامیاب  
۲۵ کتایون  محمد نسیم  ۶۵ کامیاب  
۲۶ شازیه  عبدالعزیز  ۶۴ کامیاب  
۲۷ فریبا  محمد فرید  ۶۴ کامیاب  
۲۸ فاطمه  عوض علی  ۶۴ کامیاب  
۲۹ مرضیه  عوض علی  ۶۴ کامیاب  
۳۰ خدیجه  محمد اسلم  ۶۴ کامیاب  
۳۱ صنوبر فقیر محمد  ۶۴ کامیاب  
۳۲ اسما محمد کبیر ۶۴ کامیاب  
۳۳ نسیمه  محمد صدیق  ۶۴ کامیاب  
۳۴ گل سیب نورعلیشاه ۶۴ کامیاب  
۳۵ زهره  خیرمحمد  ۶۴ کامیاب  
۳۶ شگوفه  محمد اسحق ۶۲ کامیاب  
۳۷ عاقله  غلام علی  ۶۲ کامیاب  
۳۸ روزه ماه  اقبال ۶۲ کامیاب  
۳۹ ثریا عید محمد  ۶۲ کامیاب  
۴۰ آسیه  محمد قاسم  ۶۲ کامیاب  
۴۱ مریم  محمد نبی  ۶۲ کامیاب  
۴۲ حمیده  خان محمد  ۶۲ کامیاب  
۴۳ زهرا  عبدالله  ۶۰ کامیاب  
۴۴ سکینه  حیدرمحمد  ۶۰ کامیاب  
۴۵ بی بی ذکیه  میرزاکریم  ۶۰ کامیاب  
۴۶ شکیبا عبدالناصر ۶۰ کامیاب  
۴۷ مرسل  عبدالطیف  ۶۰ کامیاب  
۴۸ زهرا  بشیراحمد  ۶۰ کامیاب  
۴۹ مهناز  سیف الدین  ۶۰ کامیاب  
۵۰ عزیزه  میرافغان ۶۰ کامیاب  
۵۱ انیسه  محمد علی  ۶۰ کامیاب  
۵۲ گیتا لالا آقا ۵۸ ناکام   
۵۳ ام البنین  محمد علی  ۵۸ ناکام   
۵۴ فرزانه  میر احمد  ۵۸ ناکام   
۵۵ بیضاگل  عبدالملک  ۵۸ ناکام   
۵۶ خدیجه  غلام رسول  ۵۸ ناکام   
۵۷ سونیا  محمد حسن  ۵۸ ناکام   
۵۸ راشده  بابه صاحب  ۵۶ ناکام   
۵۹ حسینه  عوض علی  ۵۶ ناکام   
۶۰ گل جان  سخی داد  ۵۶ ناکام   
۶۱ ذکیه  عبدالمختار  ۵۶ ناکام   
۶۲ شفیقه  عبدالواحد ۵۶ ناکام   
۶۳ مرینا  صفدر ۵۶ ناکام   
۶۴ حسنا  عبدالقیوم  ۵۶ ناکام   
۶۵ سمین  ذارغه بیک  ۵۶ ناکام   
۶۶ نیلوفر محمد یونس  ۵۶ ناکام   
۶۷ شاه پری  محمد  ۵۶ ناکام   
۶۸ نیکبخت  محمد   ۵۴ ناکام   
۶۹ ذکیه  محمد عیسی  ۵۴ ناکام   
۷۰ مارینا  محمد صادق  ۵۴ ناکام   
۷۱ سکینه  داود شاه  ۵۴ ناکام   
۷۲ فریده محمد حیدر  ۵۴ ناکام   
۷۳ جمیله  محمد نسیم  ۵۴ ناکام   
۷۴ شکریه  غلام عباس  ۵۴ ناکام   
۷۵ سنگیتا محمد حسن  ۵۴ ناکام   
۷۶ نازنین  ذین العابدین  ۵۴ ناکام   
۷۷ کامله  محمد علی  ۵۲ ناکام   
۷۸ خفیظه  محمد صادق  ۵۲ ناکام   
۷۹ زرمینه  اکبر خان  ۵۲ ناکام   
۸۰ خاطره  علی خان  ۵۲ ناکام   
۸۱ تمنا  حیمد الله  ۵۲ ناکام   
۸۲ تمنا  ژاله ۵۲ ناکام   
۸۳ زهرا  سید ذکی ۵۲ ناکام   
۸۴ سعدیه  نثاراحمد  ۵۰ ناکام   
۸۵ خنیفه  محمد امین  ۵۰ ناکام   
۸۶ هدیه  عبدالغفور  ۵۰ ناکام   
۸۷ آروزو ملاخیل  ۵۰ ناکام   
۸۸ صالحه  سید عمران  ۵۰ ناکام   
۸۹ حسینه  فریدون  ۵۰ ناکام   
۹۰ قدسیه  عبدالحفیظ ۵۰ ناکام   
۹۱ جمیله  رحمت الله  ۵۰ ناکام   
۹۲ شریفه  غلام حسین  ۵۰ ناکام   
۹۳ زهرا  رحمت الله  ۵۰ ناکام   
۹۴ زرینه بختیاری  ۴۸ ناکام   
۹۵ عالمه  غلام رسول  ۴۸ ناکام   
۹۶ آمنه  علی احمد  ۴۸ ناکام   
۹۷ صالحه  رمضان  ۴۸ ناکام   
۹۸ بس گل  علی رضا  ۴۸ ناکام   
۹۹ مرسل  سمیع الدین  ۴۸ ناکام   
۱۰۰ فوزیه  رسوش  ۴۸ ناکام   
۱۰۱ امان سلطان  میرزمان  ۴۸ ناکام   
۱۰۲ جینا  محمد یونس  ۴۸ ناکام   
۱۰۳ سبزه گل  مدار علی  ۴۶ ناکام   
۱۰۴ رویا  غلام حسین  ۴۶ ناکام   
۱۰۵ فاطمه  محمد تقی  ۴۶ ناکام   
۱۰۶ ثمره  گل محمد  ۴۶ ناکام   
۱۰۷ سمیه  سید محمد   ۴۶ ناکام   
۱۰۸ عزیزه  خادم علی  ۴۶ ناکام   
۱۰۹ سیما گل  غلام عباس  ۴۴ ناکام   
۱۱۰ نادیه سید محمد علی  ۴۴ ناکام   
۱۱۱ بی بی حمیده  سید قمبر شاه  ۴۴ ناکام   
۱۱۲ شیما  خدا نظر  ۴۴ ناکام   
۱۱۳ سکینه  خادم علی  ۴۴ ناکام   
۱۱۴ خالده  عبدالمنان  ۴۴ ناکام   
۱۱۵ صدیقه  سید موسی  ۴۲ ناکام   
۱۱۶ تمنا  غلام عباس  ۴۲ ناکام   
۱۱۷ صفوه  احمد شاه  ۴۲ ناکام   
۱۱۸ محبوبه  عزیزالرحمن  ۴۲ ناکام   
۱۱۹ دیبا  محمد حسن ۴۲ ناکام   
۱۲۰ زرافشان  حیات الله  ۴۰ ناکام   
۱۲۱ دینا  عبدالقیوم  ۴۰ ناکام   
۱۲۲ رقیمه  ضیاالدین  ۴۰ ناکام   
۱۲۳ نایله    ۳۸ ناکام   
۱۲۴ هنگامه  آقا جان  ۳۸ ناکام   
۱۲۵ پلوشه  عبدالولی  ۳۸ ناکام   
۱۲۶ حسینا  ضیامحمد  ۳۸ ناکام   
۱۲۷ معصومه  سرور  ۳۸ ناکام   
۱۲۸ فرشته  سید محمود ۳۶ ناکام   
۱۲۹ سیاه موی  محمد امین  ۳۶ ناکام   
۱۳۰ دیوه  میرداد  ۳۶ ناکام   
۱۳۱ مایده  غلام سخی  ۳۶ ناکام   
۱۳۲ ذکیه  غلام علی  ۳۶ ناکام   
۱۳۳ سپوژمی  میر خلیل الله  ۳۴ ناکام   
۱۳۴ ماریه  ناظر حسین  ۳۴ ناکام   
۱۳۵ فریبا  محمد اعظم  ۳۲ ناکام   
۱۳۶ رضوان  محمد یحیی ۳۲ ناکام   
۱۳۷ لیلا  عبدالوحید ۳۲ ناکام   
۱۳۸ راضیه  حسین داد  ۳۰ ناکام   
۱۳۹ رخسار  امام الدین  ۳۰ ناکام   
۱۴۰ صابره  سهراب  ۳۰ ناکام   
۱۴۱ وجیهه محمد شریف  ۳۰ ناکام   
۱۴۲ رویا  علی محمد  ۲۸ ناکام   
۱۴۳ زینب  محمد عیسی  ۲۶ ناکام   
۱۴۴ زیور  نور احمد  ۲۴ ناکام   
۱۴۵ زهره غلام حضرت  ۲۴ ناکام   
۱۴۶ ویدا عبدالستار  ۲۴ ناکام   
۱۴۷ قدسیه  عبدالقیوم  ۱۸ ناکام   
۱۴۸ خالده  محمد اکبر  ۱۸ ناکام   

Latest announcements

پنجشنبه ۱۴۰۳/۵/۴ - ۱۳:۱۸
Background image

د محترم شرکت د رهبرې د پام وړ!

په پام کې ده چې راتلونکو څو ورځو کې د ا.ا.ا د چارو ادارې لوی ریاست، ملي تدارکاتو ریاست لخوا او د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پرلیکه (آنلاین) توګه؛ د خصوصي سکتور اړوند شرکتونو ته . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۶ - ۹:۲۸
Background image

د اکمال تخصص لوی ریاست خبرتیا!

موضوع: د ترینري ازمویني د دویم پړاو ثبت نام!

ټاکل شوې د ترینري ازموینې دویم پړاو ۱۴۰۳ لمریز کال د اسد میاشتې په ۵ مه نېټه له وړ نوماندانو څخه واخیستل شي.

متخصصین کولای شي د لاندې لینک . . .

چهارشنبه ۱۴۰۳/۴/۱۳ - ۱۰:۳۷
Background image

د اکمال تخصص برنامې د ۱۴۰۳ هـ ش کال د ترینري عملي ازموینې په اړه!

د اکمال تخصص برنامې د ترینري ازموینې د تیوري برخې کامیاب شویو متخصصینو د پام وړ!

ټاکل شوې د ترینري ازموینې د عملي برخې ازموینه د ۱۴۰۳ هـ ش کال سرطان میاشتې له ۱۷ مې تر ۲۰ مې نېټې ( . . .

Back to announcements