مسول تخنیکی تغذی مادران و روش های تغذی مناسب

Panah_moph
چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ - ۱۲:۲۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  17 /9/1400

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد یک بست  مسول تخنیکی تغذی در حالت اظطراری مربو طات ریاست     طب وقا یوی و خدمات صحی اساسی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                          

عنوان وظیفه         :      مسول تخنیکی تغذی مادران و روش های تغذی مناسب   

وزارت ویا اداره     :      وزارت صحت عامه -  آمریت تغذی عامه

موقعیت               :      وزارت صحت عامه- کابل

ریاست                :      طب وقا یوی و خدمات صحی اساسی

کود                    :                                                

بست                  :      (5)

گزارش به            :      مدیر عمومی  تغذی مادران و روش های تغذی مناسبو تغذی مادران 

گزارش از            :      مسولین تغذی ولایتی

هدف :  

حصول اطمینان ازچگونگی از امورات کاری (تغذی مادران وروش های تغذی مناسب مطابق به پالیسی و ستراتیژی تغذی عامه)  جهت  رفع تشوشات سوء تغذی .

 مکلفیت ومسولیت های وظیفوی:

 1. شرکت در جلسا ت وظیفوی پروگرام های تغذی مادران وروش های تغذی مناسب  در سطح  تسهیلات صحی وجامعه مطابق پلان اداره جهت  حمایت پروگرام تغذی عامه. 
 2. سهمگیری در تهیه پلان کاری ماهوار، ربعوار، سالانه درمطابقت به پلان کاری اداره مربوطه.
 3. نظارت از چگونگی پیشرفت امورات کاری تغذی مادران وروش های تغذی مناسب  درسطح مرکزوولایات.
 4. اخذ گذارشات کاری ازمسولین تغذی ولایات وسکتورهای مربوطه، توحید و ارایه ان به مسول دیپارتمنت مربوطه.
 5. اشتراک فعال درارتقای ظرفیت کارکنان جدیدالتقرر، مسولین تغذی ولایات، کارکنان سکتورهای ذیدخل در تغذی مادران وروش های تغذی مناسب  ، تحت نظر مدیرعمومی تغذی اطفال وتغذی مادران و روش های تغذی مناسب وآمرتغذی عامه.
 6. اشتراک فعال در گروپ کاری برای نهایئ ساختن مواد تعلیماتی و تربیوی درامور تغذی شیرخواران واطفال وتغذی مادران جهت نهایئ ساختن مواد تعلیماتی تغذی.
 7. اشتراک در کورسهای تریننگ رسمی و غیر رسمی با موافقه وزارت صحت عامه جهت بلند بردن دانش و مهارت های کاری شان.
 8. انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمر به وی سپرده میشود.

مواصفات:

 1. درجه تحصیل : تحصیلات عالی داکترطب ویا متخصص تغذی
 2. تجارب لازمه : سه سال تجربه کار در بخش صحت عامه و تغذی داشته باشد
 3. مهارت های دیگر : سلیس و روان در زبانهای دری، پشتو و انگلیسی  باشد و مهارت ار کمپیوتر.

 

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  می توانید فورم هارد کاپی را از انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر واقع سرک سیزدهم وزیر محمداکبرخان الی شش یوم کاری  بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.