استاد تغذی ذکور و اناث

akbari_admin
Mon, Feb 19 2024 2:28 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

استاد تغذی    ذکور و اناث

بست:

5

وزارت یا اداره:    

ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

۳

گزارشده به:

مدیریت عمومی تغذی

گزارش­گیر از:

ندارد

کد پست:

۲۵۵-۲۵۶ و ۲۳۶

تاریخ بازنگری:

1402/3/3

..............................................................................................................

هدف وظیفه: بلند بردن سطح دانش محصلین و تقویت کیفیت سیستم تدریسی با آموزش دانش علوم تغذی عامه جهت عرضه خدمات صحی با کیفیت و مؤثر در مطابقت با استرانیژی ملی وزارت صحت عامه.

...............................................................................................................

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • تهیه تقسیم اوقات درسی در تفاهم با دیپارتمنت  مربوطه جهت اجراآت و تنظیم امور درسی.
 • تهیه پلان درسی، مواد درسی، تطبیق و ارزیابی محصلین و همچنان دادن فیدبک سازنده و مفید به دیپارتمنت به منظور موثریت پروگرام درسی.
 • کاربرد میتودهای جدید آموزشی جهت بلند بردن سطح دانش مسلکی دانش آموزان.
 • کنترول حاضری یومیه و ساعت وار محصلین به منظور تامیین نظم و دسپلین بهتر تدریسی.
 • پلان گذاری ارزیابی محصلین (امتحان وسط و آخر سمستر) در تفاهم با حمایت کننده بخش مربوطه و تایید دیپارتمنت مربوطه.
 • مشوره دهی در بازنگری و تنظیم نصاب درسی در صورت ضرورت.
 • دریافت ضروریات تدریسی محصلین و مشوره دهی مناسب در زمینه تدریس به دیپارتمنت مربوطه.
 • اجرای کارهای عملی در عرصه تغذیه در کلینیک و شفاخانه های مربوطه جهت آگاهی بهتر و بلند بردن مهارت های مسلکی دانش آموزان.

وظایف مدیریتی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان مدیریت عمومی مربوطه جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده وزارت .
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به مدیر عمومی بخش مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مدیر عمومی پروتز دندان مطابق قوانین، مقرراآت ، پالیسی ها و اهداف به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی :

 • تأمین ارتباط با دیپارتنمت  های مربوطه و سایر بخش های های ذیربط.

..................................................................................................................

شرایط استخدام(سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل  لسانس ( تغذی ، طب ، صحت عامه و نرسنگ ) درصورت عدم موجودیت لسانس رشته های متذکره دیپلومه تغذی میتواند و به درجات بالاتر دررشته های  متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری: به دارنده گان تجربه کاری مرتبط به وظیفه  ارجحیت داده میشود.

مهارت‌های لازم: تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی تحریر و تکلم به زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.