آمر حفظ الصحه محیطی

Panah_moph
Mon, Aug 09 2021 12:05 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  ۱۸/۵/۱۴۰۰

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه به تعداد (۱ ) آمرحفظ الصحه محیطی ریاست ریاست صحت محیطی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                           

 

معلومات کلی پست:

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر حفظ الصحه محیطی

بست:

3

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست صحت محیطی

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس صحت محیطی

گزارش گیراز:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

کد:

199-12-90-37

تاریخ بازنگری:

17/7/1399

 

هدف وظیفه: کاهش مصابیت و وفیات ناشی از امراض حاصله آلودگی محیطی جهت عرضه خدمات صحی باکیفیت در مطابقت به اهداف تعین شده.

صلاحیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. سهمگیری درتهیه وترتیب بودجه برای فعالیت های مربوط به مدیریت شهر ومسکن، مدیریت صحت حرفوی ومؤسسات صنعتی ومدیریت تنظیم زباله های طبی؛
 2. حصول اطمینان از چگونگی توزیع تصدیق نامه وکارت صحی کارکنان و ابراز نظر حفظ الصحوی درمورد ایجاد اماکن عامه (دولتی وخصوصی)؛
 3. سهمگیری دربازدید های نظارتی از برنامه های مدیریت شهر و مسکن، مدیریت صحت حرفوی و مؤسسات صنعتی و مدیریت تنظیم زباله های طبی به سطح ملی و حمایت تخنیکی ازبخش های مربوطه؛
 4. طرح  و ترتیب پروپوزل ها جهت دریافت کمک های داخلی وخارجی؛
 5. اشتراک و ارایه نظریات در تهیه و ترتیب پالیسی و استراتیژی های مربوطه.
 6. بازنگری و بروز سازی رهنمود ها، لوایح، چک لست های نظارتی درهمکاری با کمک کنندها؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست جهت تحقق اهداف تعیین شده؛
 2. انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش‌های جریان کار به کارکنان مربوط؛
 3. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز‌های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت به آمر مستقیم و مقامات ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست‌آورد‌های مربوط؛
 5. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط وهماهنگی با بخش هاب ذیربط جهت اجرای امور محوله؛

 

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد 7 و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصيلي حد اقل لیسانس در رشته های: طب، محیط زیست، صحت عامه (اداره و صحت، صحت محیطی، صحت محیطی و حرفوی، تعلیمات صحی و علوم رفتاری) و به درجات بلندتر تحصيلي در رشته های فوق الذکر ارجحيت داده ميشود؛
 2. تجربه کاری: داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه؛

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) وآشنائی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کارنگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویب  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵- بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1401@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.