خلص موضوع: تداوم فعالیت مراکز آموزشی التراسوند خلاف لایحه و فاقد جواز رسمی

Panah_moph

جهت تنظیم و قانومند سازی مراکز آموزشی التراسوند، در جنب سایر موضوعات مرتبط به دوکتوران سونوگرافی، ایجاد معیارات مراکز آموزشی التراسوند نیز در فصل ششم ماده ۲۵ لایحه سونوگرافی مشخص گردیده است.

مطابق معیارات تعین شده تعداد محدود از مراکز آموزشی التراسوند در مرکز و ولایات معیارات معینه را تکمیل و از طریق ریاست اکمال تخصص و ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی جواز رسمی بدست آورده و اجازه فعالیت منحیث مراکز آموزشی التراسوند را دارد.

ولی متاسفانه قراریکه دیده می شود تعدادی کثیری از دوکتوران سونوگرافی که فاقد جواز رسمی جهت آموزش التراسوند بوده و تعداد از آنهاترینر متخصصین این رشته نمی باشند، به آموزش در بخش سونوگرافی اقدام فرموده که اسناد این مراکز در آینده مدار اعتبار نبوده و حق شمولیت به امتحان ارزیابی سونوگرافی ریاست اکمال تخصص را ندارد.