پیام صحی !

rasooli_admin

اگر سوختگی سطحی باشد هر چه زود تر قسمت آسیب دیده را به مدت 10 الی 15 دقیقه زیر آب سرد قرار دهید تا از سوزش و درد جلوگیری صورت گیرد.

 

Health message