مسئول پروگرام های تربیوی تغذی و هماهنگ کننده فعالیت های مسئولین

Panah_moph
پنجشنبه ۱۴۰۱/۲/۲۹ - ۱۵:۱۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  27 /2/1401

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد یک بست  مسئول پروگرام های تربیوی تغذی وهماهنگ کننده فعالیتهای مسئولین مربو طات ریاست تغذی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                          

  

عنوان وظیفه         :      مسئول پروگرام های تربیوی تغذی و هماهنگ کننده فعالیت های مسئولین

وزارت ویا اداره     :      وزارت صحت عامه – آمریت تغذی عامه

موقعیت               :      وزارت صحت عامه- کابل

ریاست                :      طب وقا یوی و خدمات صحی اساسی

کود                    :                                                

بست                  :      (5)

گزارش به            :      آمرتغذی عامه 

گزارش از            :      مسولین تغذی ولایات

 

 

هدف  وظیفه :  رهبری وانسجام امور تربیوی تغذی عامه بمنظور بلند بردن ظرفیت کاری پرسونل مربوطه.

 

 مکلفیت ومسولیت های وظیفوی:

 1. انجام بررسی دریافت ضرورت های آموزشی TNA بمنظور طرح وترتیب برنامه های آموزشی تغذی عامه.
 2. طرح وترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار وسالانه) تریننگ ها درمطابقت به پلان کاری آمریت تغذی عامه با درنظرداشت نتائیج دریافت ضرورت های آموزشی.
 3. ایجاد هم آهنگی امورات مسولین تغذی ولایتی با مرکز بمنظور تقویت پروگرام های تغذی عامه.
 4. طرح پیشنویس رهنمود ها، پروتوکول ها وتریننگ مادیول های تغذی عامه بسطح مختلف با مشوره آمرتغذی عامه وارایه آن به اداره مربوطه.
 5. نظارت ازچگونگی تریننگ های اساسی وریفریشر دربخش های مختلف تغذی بمنظور ارتقای ظرفیت سکتورهای ذیدخل.
 6. اخذ راپور ازکارمندان تحت اثر، توحید وارایه آن به آمر تغذی عامه.
 7. اشتراک کردن درگروپ های وظیفوی تغذی مربوطه.
 8. اشتراک درکورسهای تریننگ رسمی وغیررسمی با موافقه وزارت صحت عامه جهت بلند بردن دانش ومهارت های کاری شان.
 9. انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمربه وی سپرده میشود.

مواصفات:

 1. درجه تحصیل : تحصیلات عالی داکترطب ویا متخصص تغذی
 2. تجارب لازمه : یک سال تجربه کار دربخش صحت عامه وتغذی داشته باشد
 3. مهارت های دیگر : سلیس وروان درزمانهای دری، پشتو وانگلیسی باشد ومهارت درکمپیوتر
 4. مهارت عالی دردیزان نمودن وتدریس کورس های تغذی عامه

 

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  می توانید فورم هارد کاپی را از وزارت صحت عامه کانتینر های منابع بشری مدیریت عمومی اعلانات وکاریابی واقع وزیر محمداکبرخان الی هفت یوم کاری  بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.