مسئول ارزیابی و سروی های تغذی

Panah_moph
چهارشنبه ۱۴۰۱/۳/۱۸ - ۱۰:۱۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

 

تاریخ اعلان  ۱۸/۳/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد یک بست مسئول ارزیابی و سروی های تغذی  مربو طات ریاست     طب وقا یوی و خدمات صحی اساسی را با شرایط ذیل استخدام مینماید.                          

 

عنوان وظیفه        :      مسئول ارزیابی و سروی های تغذی  

وزارت ویا اداره   :      وزارت صحت عامه -  آمریت تغذی عامه

موقعیت               :      وزارت صحت عامه- کابل

ریاست               :      طب وقا یوی و خدمات صحی اساسی

کود                    :      ۳۷۸                                          

بست                  :      (5)

گزارش به           :      آمر تغذی عامه

گزارش از           :      مسولین تغذی ولایات و موسسات تطبیق کننده پروگرام

هدف:  

رهبری و انسجام امور ارزیابی و سروی های تغذی مطابق به پالیسی و ستراتیژی تغذی عامه  جهت دریافت چگونگی وضعیت تغذی درکشور.

مکلفیت و مسولیت های وظیفوی:

 1. تحلیل وتجزیه ارقام ارایه شده ازطرف سیستم اداره معلومات صحی، و ارایه ان به اداره مربوطه بصورت ربعوار.
 2. اشتراک فعال درجلسات هماهنگی باسیستم اداره  معلومات صحی زارت صحت عامه. 
 3. حصول اطمنیان ازکیفیت بهتر جمع آوری ارقام تغذی درسطح مرکزوولایات.
 4. حصول اطمنیان از چگونگی تطبیق وپیشرفت ارزیابی و سروی های تغذی
 5. اخذ گذارش ازامور مربوطه، توحید وارایه  آن به  آمر تغذی عامه
 6. اشتراک فعال درهمکاری و هماهنگی و سهم فعال در تمام سروی های تغذی چه توسط دولت ویا توسط موسسات غیر دولتی انجام میشود .
 7. رهنمائی کارکنان جدید التقرر و انتقال تجارب به آنها طبق لایحه وظایف.
 8. انجام سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف آمر به وی سپرده میشود.

مواصفات:

  1. درجه تحصیل : داکترطب، به متخصص تغذی ارجحیت داده میشود.
  2. تجارب لازمه : تجربه در بخش تغذی یا صحت عامه داشته باشد
  3. مهارت های دیگر : مهارت به کامپیوتربخصوص  Internet , Word, Excel, Power Pointداشته باشد
  4. تعقیب کورس های– مدیریت و کامپیوتر

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات کاریابی ریاست عمومی منابع بشری واقع چهارهی صحت عامه الی ده یوم کاری  بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.