مدیرنرسنگ

akbari_admin
پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۳ - ۸:۳۱

Publish Date

Closing Date

Location

لوگر - افغانستان

Post Tittle:                  Nurse Manager (Logar )

Organizational:          MoPH/GDCM/ICU Project

Location:                    Logar

Duty Station:             Naayeb Aminullah Khan Logari Hospital

Duration:                    1 Year (Extendable)

No of Post:                  1

Sex:                             Male/Female

Nationality:                 Afghan

Salary:                         According to company/organizational salary scale

Announcing Date:     2023/09/9

Closing Date:             2023 /09/ 19

 

ساحة کار: اداره ، تنظیم و تعقیب مراقبت های نرسنگ برای مریضان داخل بستر و سراپا شفاخانه مربوطه

مقصد و هدف:

مسؤولیت ها:

 • نظارت از مراقبت و تداوی مریضان داخل بستر و سراپا و مطمئن بودن از عرضه خدمات مطابق ستندرد های وزارت صحت عامه
 • حصول اطمینان و نظارت از تطبیق به موقع و معیاری ادویه تجویز شده به مریضان 
 • رهبری راپور صبحانه راپور نرسنگ ارائه فد بک به ریس شفاخانه وتعقیب وتطبیق هدایات ریاست شفاخانه
 • تنظیم و ارایه راپور روزانه تعداد مریضان داخل بستربه ریاست ومدیریت اداری شفاخانه 
 • تنظیم و ترتیب پروسه تسلیمی صبحانه نوکریوالی بین نرس ها و قابله های نوکریوال
 • طرح پلان اموزشی برای بهبود ظرفیت مسلکی نرس ها و اموزش داخل خدمت برای نرس ها و قابله ها
 • مطمئن شدن و نظارت از تطبیق تمام ستندرد های معرفی شده که در بخش نرسنگ ارتباط دارد توسط تمام نرس ها و قابله ها، توصیه و رهنمائی ایشان در صورت مشاهده نواقص و کاستی ها
 • مسول ترتیب لست نوکریوالی نرس ها و قابله ها
 • مسول جمع اوری ارقام بصورت دقیق و واقعی ان از شعبات داخل بستر و سر پا
 • اشتراک در مجالس کمیته فرعی اجرات و کار رایی بخش مربوطه خویش 
 • اشتراک فعال درارزیابی ربع وار و سالانه ستندرد های تعین شده در بخش مربوطه
 • اشتراک در تهیه پلان کاری ستندرد ها مطابق ارزیابی ربع وار و تعقیب پلان کاری
 • کنترول از اخذ پول غیر قانونی در شفاخانه
 • همکاری لازم با سرطبیب و شف های سرویس  شفاخانه
 • بلند بردن دانش و فهم خویش در مورد  پرکتس ها و رهنمود های ملی

دستاورد های مشخص در 12 ماه کار:

 • تنظیم بهتر مراقبت طبی و پروسیجر های نرسنگ  مریضان داخل بستر و خارج بستر
 • سهم گیری در منجمنت عمومی شفاخانه

شاخص های سنجش کارآیی و انجام وظیفه:

 1. پاپندی به حاضری در اوقات رسمی کاری شفاخانه در طول سال گذشته به استثنای واقعات عاجل
 2. در طول سال گذشته تمام جداول نوکریوالی نرس ها ، قابله ها به وقت و زمان ترتیب  گردیده است.
 3. حد اقل در 30 مجلس هیت رهبری شفاخانه اشتراک ورزیده است.
 4.  حد اقل در 30 مجلس تیم خریداری شفاخانه اشتراک ورزیده است
 5. بهبودی در عرضه خدمات نرسنگ در شفاخانه بخصوص بر خورد نیک نرسهای شفاخانه

توانایی، مهارت و مشخصات :

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • فراغت از انستیتوت متوسط طبی، انستیتوت علوم طبی و مکتب نرسنگ
 • سابقه حد اقل سه سال کار منحیث نرس دریکی از شفاخانه ها
 • به کسانی که در بخش مدیریت نرسنګ تجربه کاری داشته باشد ارجحیت دارد
 • مهارت قوی سازماندهی و اداری
 • صادق و راستکار و قابل اعتماد
 • آشنائی با لسان انگلسی ارجحیت دارد
 • توانایی و مهارت کاری کمپیوتر در پروگرام های word , excel

Submission Guideline :

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items

is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail or

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Public Health Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Email

mophgdhr1444@gmail.com