آمر پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۷ - ۹:۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه          :  آمر پروگرام ملی کنترول ملاریا و لشمانیا

وزارت ویااداره      :  وزارت صحت  عامه

موقعیت                : کابل / دارلامان سرک سناتوریم

ریاست                 :  ریاست کنترول امراض ساری

کود                     : (     )

بست                    : ( 3  )

گزارش به             :  به رئیس کنترول امراض ساری

گزارش از            :  پرسونل تحت امر

تاریخ اعلان          :2021/8/8

تاریخ ختم اعلان    :2021/8/18

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هدف وظیفه:

اداره، انسجام وتنظیم  موثرامور تخنیکی واداری پروگرام ملی کنترول ملاریا ولشمانیا به منظورجلوگیری ، کاهش مرگ ومیرومصابیت های ناشی ازامراض مذکور   

 

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. تهیه پلان کاری پروگرام ملی کنترول ملاریا ولشمانیا وحصول اطمینان ازتطبیق درمطابقت با پلان ستراتیژیک وپالیسی های موجود وزارت صحت عامه
 2. طرح وارائه پیشنهادات غرض تجدید نظردرپالیسی ، ستراتیژی ،رهنمود ها وستندردهای ملی پروگرام کنترول ملاریا ولشمانیا  
 3. نظارت برتطبیق پاليسی،  ستراتيژ ی ها ورهنمودهای پروگرام ملی کنترول ملاريا و لشمانيا
 4. تشویق وجلب حمایت مالی وتخنیکی تمویل کننده گان عرضه خدمات مربوطه به کنترول ملاریا ولشمانیا
 5. پیشبینی مصارف سالانه آمریت پروگرام ملاریا و لشمانيا
 6. طرح ، انکشاف واطمینان ازتطبيق رهنمود های پروگرام کنترول ملاریا و لشمانيا
 7. ایجاد همآهنگی بین سهم گیرنده گان عرضه کننده خدمات کنترول ملاریا و لشمانیا در سطح ملی
 8. نظارت ازجمع آوری و تحليل  ارقام و بازدهی به مراجع ذیربط
 9. تهیه پیشنهادات تخنیکی برای توسعه وبهبود پروگرام ملاریا ولشمانیا جهت رسیدگی به اتباع کشور
 10. ایجاد میکانیزم همآهنگی بین دست اندکاران به منظوراتخاذ تدابیرمؤثرغرض کنترول ووقایه اپیدیمی های ملاریا
 11. تهیه و ارایه راپورهای ماهوار، ربع واروسالانه اجراات به مراجع ذیربط

 

مواصفات :

 

 1. درجه تحصیل : داکترMD  وفراغت ازیکی ازفاکولته های راجسترشده وزارت صحت عامه ، داشتن اسناد فوق لسانس دربخش صحت عامه ارجحیت داده میشود
 2. تجارب لازمه : داشتن تجربه کاری 5 سال دربخش مدیریت صحت عامه  
 3. مهارت های دیگر : اشنایی کامل به لسان انگلیسی
 4. آشنائی به پروگرام های MS Office  کمپیوتر

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).
If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:
A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)
(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad Nawid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422
Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad Nawid Barekzai ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

Submission Email: moph.gdhr2021@gmail.com