آوان زندگی

جلالتماب داکتر فیروزالدین فیروز

دست آوردهای عمده سال 1393

به تعداد مجموعی ۴۰ میلیون مریض به شکل سراپائی تحت معالجه قرارگرفته اند.
به تعداد مجموعی ۲۵۰۴۷۹ مریض تحت عملیات جراحی قرار گرفته اند.
به تعداد مجموعی ۸۲۰۹۹۳ واقعه در مراکز صحی و شفاخانه ها بستری گردیده و تحت تداوی قرار گرقته اند.
به تعداد مجموعی ۹۴۸۲۴۹ خانم حامله حداقل یک بار از مراقبت های قبل از ولادت مستفید شده اند.
به تعداد مجموعی ۶۷۱۸۹۰ خانم حامله حداقل یک بار از مراقبت های بعد از ولادت مستفید شده اند.
به تعداد مجموعی ۵۰۳۰۵۶ ولادت در سطح مراکز صحی صورت پذیرفته است.
به تعداد مجموعی ۲۱۴۹۱ واقعه جراحی سزارین برای ولادت های اختلاطی انجام پذیرفته است.
به تعداد مجموعی ۱۰۵۱۱ واقعه توبرکلوز تثبیت و مورد تداوی قرار گرفته اند.
به تعداد ۳۹۸۵۱ واقعه ملاريا در سراسر کشور دریافت و تحت تداوی قرار گرفته اند.
به تعداد ۹۸۸۵۵۹ طفل با سن پایین تر از یک سال دور سوم واکسین 3 PENTA را اخذ نموده اند.
گزارش کامل

اعلان کاریابی