آمریت تنطیم کمک ها و خدمات مشورتی

آمریت تنطیم کمک ها و خدمات مشورتی وزارت صحت عامه تعدادی از 1174 پست های خالی را به اعلان سپرده، علاقه مندان واجد شرایط میتوانند از طریق لینک ذیل پست های اعلان شده را بازدید نماید:

اعلان پست های خالی

Official Events

بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر